VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH POZNÁNÍ
Jaroslav Černý
mobil: 737 481 494
e-mail: cernyjarcze@hi-net.cz
           cernyjarcze@volny.cz
http://poznani.wz.cz

BIBLE,  DOBRO,  CHARAKTER,  LÁSKA,  TAJEMSTVÍ,  ODPUŠTĚNÍ,  VĚČNOST,  ŽIVOT,  DŮVĚRA,  SMLOUVA,  KŘESŤANSTVÍ,  VŮLE,  POZNÁNÍ,  MILOST,  HISTORIE,  VESMÍR,  ZLO,  ZASLÍBENÍ,  HŘÍCH,  SKUTKY,  RŮST,  BŮH,  ZEMĚ,  ROZUM,  NÁSILÍ,  STVOŘENÍ,  ZÁKON,  VINA,  RADA,  POSLUŠNOST,  SVOBODA,  BIBLE,  DOBRO,  CHARAKTER,  LÁSKA,  TAJEMSTVÍ,  ODPUŠTĚNÍ,  VĚČNOST,  ŽIVOT,  DŮVĚRA,  SMLOUVA,  KŘESŤANSTVÍ,  VŮLE,  POZNÁNÍ,  MILOST,  HISTORIE,  VESMÍR,  ZLO,  ZASLÍBENÍ,  HŘÍCH,  SKUTKY,  RŮST,  BŮH,  ZEMĚ,  ROZUM,  NÁSILÍ,  STVOŘENÍ,  ZÁKON,  VINA,  RADA,  POSLUŠNOST,  SVOBODA,  BIBLE,  DOBRO,  CHARAKTER,  LÁSKA,  TAJEMSTVÍ,  ODPUŠTĚNÍ,  VĚČNOST,  ŽIVOT,  DŮVĚRA,  SMLOUVA,  KŘESŤANSTVÍ,  VŮLE,  POZNÁNÍ,  MILOST,  HISTORIE,  VESMÍR,  ZLO,  ZASLÍBENÍ,  HŘÍCH,  SKUTKY,  RŮST,  BŮH,  ZEMĚ,  ROZUM,  NÁSILÍ,  STVOŘENÍ,  ZÁKON,  VINA,  RADA,  POSLUŠNOST,  SVOBODA

Nabídka        Co je to pravda      Světové dějiny      Jak poznat Boha

  Po celý život mne styk s lidmi různým způsobem obohacoval - rodiče, kamarádi, příbuzní, učitelé, kolegové, přátelé, sousedé, známí i mně neznámí lidé.
V této oblasti cítím dluh, který chci napravit. Budete-li o to stát, jsem připraven obohatit i já Vás. Zcela nezávazně můžeme spolu poznávat zdroj, který se mně stal nesmírně cenný a jehož si velice vážím. Dotkl se samé podstaty mé osobnosti, mého nejhlubšího nitra. Postupně se změnil můj žebříček hodnot, naučil jsem se rozeznávat mezi prospěšným a degradujícím v mém životě, a to se rázem projevilo nápravou ve zdraví tělesném i duševním. Recidivy v marodění odezněly, protože jsem se naučil respektovat dané zákonitosti, které lidé bez tohoto poznání nevidí, nevnímají. Tyto pravdy změnily moje vztahy k lidem, k povinnostem, práci, odpočinku, možnostem, které přicházejí se životními situacemi, a v neposlední řadě i postoj k sobě samému.
Mnohým z Vás toto vyznání vzbudí úsměv a na mysl vyplynou slova naivnosti, pomýlenosti a vyšinutí. Beru to, protože vím, proč tak reagujete. Než jsem se sám přesvědčil, jednal jsem stejně. Už to tak je, že lidé posuzují tématiku Bůh, Bible, víra... z přejatých pohledů od druhých, aniž se sami přesvědčí. Navíc, v naší zeměpisné šířce je to komplikovanější o čtyřicetileté působení totálního ateismu.


  Jediným pravdivým zdrojem informací o Bohu, s Ním spojené víře, o šťastném životě, je Bible. Z duchovní oblasti, kam tyto věci patří, víme jen to, co nám sám Bůh o sobě v Bibli řekne. Tyto věci jsou na míle vzdáleny farářům, kostelům, modlitebním knížkám, zpovědím atd. Poselství Písma je o toleranci, odpuštění, laskavosti, radosti, naději, jistotě, věrnosti, spravedlnosti, přátelství, odpovědnosti, šťastném i když ne bezproblémovém životě. Člověk musí dát přemýšlením prostor, v mysli i v srdci, Bohu. Nesmí za své vystavovat cizí názory, soudy, obecné pravdy, soudobé trendy, dojmy, ať osobní, neb cizí.
  Mnozí se dovolávají vědy. Je to OK. V pořádku je to v případě, máme-li na mysli oblast vědění od "věděti", nikoli "domnívati se". Tato věda uznává jako jediný důkaz - pokus. Zkusme se chovat vědecky. Pokusme se přesvědčit osobně, do jaké míry byli pobloudilí malíři a sochaři minulosti, kteří inspirováni Biblí vytvořili díla, která obdivujeme dodnes, protože nám stále mají co říci. Odhaduje se, že víc jak 75% světového kulturního fondu má biblickou tematiku.


  Snad i my, pod vlivem pravd Bible, porozumíme převážné části astronautů
z projektu Apollo, kteří opustili vědeckou dráhu a rozhodli se přibližovat lidem Boha, o kterém mluví Bible, kterého, při svých "výletech" vesmírem, tak hmatatelně, jak sami říkají, poznali.

  Jedno svědectví za všechny, vzpomíná James Irwin: "To černo vesmíru, svět bez viditelné oblohy, bez života. Žádný zvuk, jenom smrtelné ticho. Při prvním vystoupení z modulu a krátké "procházce" po Měsíci jsem se zadíval na malou kouli, naši Zemi. Tam byl život. Pocítil jsem vděčnost za Zemi a za všechno, co na ní žije. Nikdy před tím jsem si nepomyslel, že bych měl někdy na Zemi hovořit lidem o Bohu. Na Měsíci jsem zjistil, že mi Bůh tuto zkušenost daroval, aby mne učinil svým služebníkem."

  S určitostí si dokážeme odpovědět na otázku, proč Bible je, v tomto moderním
a technickém věku, stále nejčtenější a nejvydávanější knihou. Je to vlastně celkem slušná knihovna - 66 svazků.

  Proč je stále zde, když proti ní bylo, a je, podnikáno tolik zničujícího? Každá jiná kniha, by už dávno, pod tak velkým přívalem systematické destrukce zmizela
z lidského povědomí.

  Co je příčinou, že téměř všichni velikáni, kteří nějakým způsobem obohatili lidstvo, měli na předním místě svého pracovního stolu Bibli?

  Mohli bychom dále pokračovat v otázkách, které jsou současně i odpověďmi, hledanými důkazy, pro pravdivost, krásu a praktičnost Písma svatého pro lidský život. Bez souladného kontaktu s Biblí a osobní zkušenosti s Bohem, ani netušíte, jak se člověk ochuzuje, jak rozsáhlý výběr možností tím ani nepozná, k čemu se sám odsuzuje.

"Člověk nikdy neměl tak velikou a strhující představu Boha, jako právě za našich dnů, díky objevům fyziky, chemie, astronomie a biologie. On řídí vesmírné hodiny
a víra v Boha se stává silnější a podloženější.."
                                                                      A.Einstein

  Problém není v tom, zda Bůh je, nebo není, zda Bible je, nebo není knihou od Boha a neomylně vedoucí k Bohu, problém vidím v tom, jak toto ojedinělé
a osvobozující poselství objevit, přijmout oproštěné od lidských nánosů, použít pro osobní blaho, k prospěchu svých bližních a oslavení Boha. Mnoho lidí nadšeně začalo číst Slovo Boží a po čase ho odložili jako nesrozumitelné. I já jsem poznal, že tuto Knihu nemohu číst jako ostatní literaturu, že jde o vyjímečnou věc, která vyžaduje i vyjímečný přístup. Tyto mé zkušenosti Vám chci nabídnout, svým způsobem Vás obohatit, bez jakýchkoli špatných úmyslů, osobního prospěchu, pomoci Vám s poznáváním pravd Bible a jak se udržet u principu "Sola scriptura" - Písmo vykládat jen Písmem. To, co přijmete, s tím naložíte jako zcela svobodné bytosti.

Neodpovídáme slovy, nýbrž naší odpovědí
je celá naše existence.

  Dovolte mi ještě něco málo k zamyšlení:
       Stará legenda vypráví o jednom postiženém panovníkovi, který měl deformovanou páteř. Jeho nemoc způsobila, že chodil sehnutý s hlavou skloněnou k zemi. Velmi tímto postižením trpěl. Jednoho dne se rozhodl, že požádá slavného sochaře, aby mu udělal sochu na které by byl vzpřímený. Po určité době mu ji sochař opravdu zhotovil. Představovala krále v perfektně vzpřímeném postoji. Sochař navrhoval umístit ji na nádvoří paláce, kde by ji mohli obdivovat všichni královi poddaní, ale k jeho údivu dal panovník sochu postavit do soukromé zahrady za zámkem a každý den se na ni chodil dívat. Představoval si, jaké by to bylo kdyby mohl chodit vzpřímený... Po určité době se jakoby zázrakem v držení těla cosi změnilo. Panovník se začal víc a víc napřimovat. Jeho touha a představy jej uzdravily.
Podobné je to i s námi.
Překračování a ignorování přírodních, mravních a zdravotních zákonů nás zdeformovalo, ale Bůh nám nabízí uzdravení a obnovu. V Bibli nám dal zaznamenat principy, podle kterých se náprava uskutečňuje. Výsledky můžeme sledovat
v životech jednotlivců,rodin, rodů, národů během historie lidstva a konfrontovat je se vzorem nám daným Bohem, převyšujícím všechny lidské představy, s životem Ježíše Krista. Když sledujeme Jeho příklad a řídíme se Božími radami, jako On, postupně se začínáme proměňovat k Jeho obrazu.

  Osobně Vám přeji klidný, radostný a plodný život, moudrost pro všechna Vaše rozhodování, toleranci, trpělivost, štěstí a zdraví, pěkné chvíle u Božího Slova
a maximální zisk u  přemýšlení nad jeho pravdami.
Srdečně Vás zvu na naše stránky slovy Davida: "Dej mi poznat svoje cesty Hospodine, uč mne chodit po svých cestách." (Žalm 25,4.)